ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ซุปเปอร์ เอส เซ็นเตอร์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา   บริษัท ซุปเปอร์ เอส เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจวางระบบงานรับส่งพัสดุ และ จุดรับชำระเงิน รวมทั้งจำหน่ายสินค้า โดยพัฒนาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารการจัดการ ไม่เพียงทำงานได้สะดวกเท่านั้น แต่สามารถบริหารช่องทางทำธุรกรรมได้หลากหลาย อีกทั้งยังสรุปยอดบัญชี โดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนด้วย เร่ิมดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2550 ได้ขยายเครือข่ายเกือบ 200 สาขา และ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มอีกมาก อาจเป็นเพราะว่าธุรกิจนี้ตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ในปลายปี 2559 บริษัทฯมีนโยบายในการมุ่งเน้นงานจัดส่งพัสดุมากขึ้น โดยมีการสำรวจ และ เก็บสถิติลูกค้าที่มาใช้บริการ พบว่าในการฝากส่งพัสดุมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน และมูลค่าการตลาดมากกว่างานบริการอื่นๆ ใน Shop ของ Super S. Center จึงได้เริ่มศึกษางานด้านนี้อย่างจริงจัง ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของผู้ประกอบการด้านนี้ กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการตลาด และ การให้บริการ ของ Super S. Express โดยมุ่งเน้นงานรับฝากพัสดุเป็นงานหลัก มีบริการไปรับพัสดุถึงสำนักงาน ร้านค้ารายย่อย ร้านค้าปลีก หรือ ผู้ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้บริการของเรา ในปี 2561 Super S. Express มีโครงการขยายสาขาทุกจังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

Super S. Express โครงการ มันนี โพสต์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือผู้ที่ต้องการประกอบกิจการของตัวเอง  และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ทำธุรกิจฝากส่งพัสดุภายใประเทศ ธุรกิจรับฝากส่งพัสดุกำลังมาแรงทีสุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลตอบแทนสูง   คืนทุนได้เร็ว ได้รับการรับรองมาตรฐานแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารออมสิน
วงเงิน 50,000 – 1,000,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีจุดกระจายสินค้า drop off เกือบ 500 จุดทั่วประเทศ  สามารถตรวจสอบพัสดุ ต้นทาง – ปลายทาง มีบริการเก็บเงินปลายทาง และ รับประกันสิ่งของ รับพัสดุถึงบ้าน ( ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ )   ประหยัดต้นทุนในการจัดส่ง ให้เครดิตค่าจัดส่งประจำวัน ขั้นตอนทำงานไม่ยุ่งยาก ระบบการจัดส่งตามมาตรฐาน ISO ไปรษณีย์ไทยบริการหลัก
- รับส่งงานพัสดุ
- รวบรวมงานไปรษณีย์ทุกประเภท ทั่วไทย ทั่วโลก
- บริการเสริม
- จุดรับชำระเงิน (ค่าน้ำ ไฟฟ้า สินเชื่อ บัตรเครดิต ฯลฯ)
- รับฝากโอนเงินเข้าบัญชีทุกสถาบัน
- เติม-จ่าย เงินมือถือทุกระบบ
- พ.ร.บ. ประกันภัยทุกประเภท
- จำหน่ายสินค้าTV-Direct , I-Shopping- บริการส่งจดหมาย
- ส่งจดหมายธรรมดา
- ส่งจดหมายลงทะเบียน
- ส่งจดหมาย EMS + ต่างประเทศ
- บริการส่งพัสดุ
- ส่งพัสดุธรรมดา
- ส่งพัสดุลงทะเบียน
- ส่งพัสดุ EMS + ต่างประเทศ - บริการส่งธนาณัติ - ส่งธนาณัติธรรมดา
- ส่งธนาณัติลงทะเบียน - ส่งธนาณัติ EMS - ส่งธนาณัติ ออนไลน์

Super S. Express

โครงการ มันนี โพสต์
เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ
หรือผู้ที่ต้องการประกอบกิจการของตัวเอง
และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจฝากส่งพัสดุภายใประเทศ

ธุรกิจรับฝากส่งพัสดุกำลังมาแรงทีสุดในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผลตอบแทนสูง คืนทุนได้เร็ว

- ได้รับการรับรองมาตรฐานแฟรนไชส์
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารออมสิน
  วงเงิน 50,000 – 1,000,000 บาท
- ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- มีจุดกระจายสินค้า drop off เกือบ 500 จุดทั่วประเทศ
- สามารถตรวจสอบพัสดุ ต้นทาง – ปลายทาง
- มีบริการเก็บเงินปลายทาง และ รับประกันสิ่งของ
- รับพัสดุถึงบ้าน ( ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ )
- ประหยัดต้นทุนในการจัดส่ง
- ให้เครดิตค่าจัดส่งประจำวัน
- ขั้นตอนทำงานไม่ยุ่งยาก
- ระบบการจัดส่งตามมาตรฐาน ISO ไปรษณีย์ไทย


ร่วมทำธุรกิจกับเรา

ลักษณะของธุรกิจของ supers. เป็นงาน One stop service ด้านบริการ
รับส่งพัสดุไปรษณีย์  จุดชำระเงิน ฝากโอนเงิน ฯลฯ ซึ่งตอบโจทย์ของธุรกิจ
ของคนรุ่นใหม่ที่คืนทุนเร็ว เนื่องจากขั้นตอน ปฏิบัติงานสามารถเลือกช่องทางได้
ทำให้ผู้ประกอบการรับผลตอบที่มีกำไรสูงสุด

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการส่งพัสดุหรือสิ่งของซึ่งกันและกันเกือบ 10 ล้านชิ้น
ต่อวัน และแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตามความนิยมซื้อขายในตลาดออนไลน์ หรือ
อีคอมเมิร์ซ  ประกอบกับประเทศไทยกำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าของอาเซียนด้วย

Supers. จึงให้ความสำคัญธุรกิจด้านนี้มากเป็นพิเศษ และต้องการพันธมิตรหรือ
ผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ที่มีความพร้อมด้านงานบริการดังกล่าว ซึ่งเป็นงานที่คืนทุนได้เร็ว
และมีรายได้อย่างต่อเนื่องด้วย


 สิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทฯสนับสนุน

     บริษัทฯ จะให้คำแนะนำด้านการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตลอดทั้ง
ขอใบอนุญาตรับส่งพัสดุ   และการขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม
     บริษัทฯ จะให้คำแนะนำ  โปรแกรมปฏิบัติงาน  ด้านการบริหาร
การดำเนินการ การฝึกอบรม   พนักงานให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
     บริษัทฯ จะให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินกิจการ เช่น
ป้ายหน้าร้าน   ป้ายในร้าน  และป้ายโลโก้ supers.
     บริษัทฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนอื่นๆ เช่น โครงการประกวด
สถานที่บริการ พร้อมทั้งสนับสนุน  ธงหน้าร้านบริการ ชุดพนักงาน
หน้าร้าน เป็นต้น
     บริษัทฯ จะจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์   ผลิตภัณฑ์ supers.ตามความเหมาะสม